Omaniku kohustused

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktide nõuetele:

  • ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele
  • ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise
  • vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega (kvalifikatsiooniga) isik
  • ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse
  • seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve

Kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid ehitusseadustikuga reguleeritud töid, peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, teatud juhtudel ka ehitamist dokumenteerima.


Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve ehk omanikujärelevalve.

Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud nendega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.