Hoonete energiatõhusus

Mis on energiamärgis?


Energiamärgisega tõendatakse vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta. Energiavajadus ja –tarbimine kantakse skaalale (A-st kuni H-ni), mis aitab võrrelda hoonet sarnaste seas. Sõltuvalt hoone kasutamisotstarbest on klasside väärtused erinevad. Sarnaneb oma põhimõtetelt kodumasinate märgistamisele.

Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus.

Energiamärgis põhineb:

 • Energiaarvutustel (uued hooned)
 • Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)

Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib ehitusseadustik.

Juhendi eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks leiate SIIT (2.14 MB, PDF) (juhend uuendatud seisuga 26.04.2019)

Mida näitavad erinevad energiaklassid?


Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone.

Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele.

Millistel juhtudel energiamärgis väljastatakse?


Energiamärgist saab väljastada kõikidele hoonetele. Kohustuslik on see ehitusloa taotlemisel nii ehitamiseks kui ka renoveerimiseks (va. mõned erisused, mis on kirjeldatud ehitusseadustikus). Hoone eraldi kasutatavale osale võib anda iseseisva energiamärgise, kui hoones puudub ühine küttesüsteem.

Juba olemasolevate hoonete puhul on see oluline hoone või selle osa müügi-ostu-üüri tehingutel ning hoone võõrandamisel.

 

 

Energiamärgise esitlemine:


Energiamärgis peab olema paigaldatud külastajate jaoks kergesti märgatavale ja nähtavale kohale hoones, milles:
1) on suletud netopind rohkem kui 500 ruutmeetrit ja mida külastavad rahvahulgad
2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või muu avalik-õigusliku asutuse valduses on rohkem kui 250 ruutmeetrit suletud netopinda ja mida isikud sageli külastavad.

Et võimaldada hoone ostmisest või kasutusse võtmisest huvitatud isikul teha teadlik valik, peab hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamise või kasutusse andmise kuulutus sisaldama energiamärgise andmeid, sealhulgas energiatõhususarvu või kaalutud energia erikasutust ja sellele vastavat klassi.

Energiamärgise tellib hoone omanik, korterelamu puhul juhatus/haldaja, kelle kohustus on anda energiamärgise koopia üle kõigile ühistu liikmetele.

Kaua energiamärgis kehtib?


Projekteeritud energiavajaduse kohta antud energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates (kasutusloa andmisest). Peale seda tuleb hoonele väljastada tegelikul tarbimise kohta antud energiamärgis. Tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks.

Esimesed energiamärgised väljastati 2008-2009, seega osad energiamärgised kaotavad kehtivuse 2019. aastal.

Kinnisvara omanik peab enne tehingut hankima hoonele uue energiamärgise. Kortermajade puhul tellib energiamärgise korteriühistu või korterelamu haldaja.

Mis kasu on energiamärgisest?


Energiamärgise eesmärk on anda teada, milline on hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Hoone energiatarve on oluline kriteerium tegemaks teadlikke valikuid kinnisvara turul.

Energiamärgis on sageli üheks tingimuseks, mis peab hoonel olema, kui hoone omanik soovib saada riiklike laenusid või abi hoone olukorra parandamiseks (KredEx).

Mille alusel energiamärgis väljastatakse?


Energiamärgise väljaandmine toimub üksnes läbi riikliku ehitisregistri ning vormil nõutud koondinformatsiooni sätestab Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr. 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“

Uuele hoonele väljastatakse energiamärgis energiaarvutustel põhinevate andmete alusel.

Olemasoleva hoonele väljastatakse energiamärgis tegeliku energiatarbimisel põhinevate andmete ning arvutuste alusel.

Kes seda väljastab?


Alates 01.01.2018 võib nii olemasolevate kui ka uutele (projekteeritavatele) hoonetele energiamärgist väljastada vaid vastavat kutsetunnistust omav isik (energiatõhususe spetsialist, energiaaudiitor, hoone energiamärgise väljastaja).

Olemasolevatele hoonetele võib energiamärgist väljastada järgmised spetsialistid:

 • Elamute energiaauditite koostamine, tase 6 (Energiaaudiitor, tase 6 osakutse)
 • Energiaaudiitor, tase 6
 • Hoonete energiaaudiitor, tase 6
 • Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti, tase 7
 • Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Projekteeritavatele (uued /oluliselt rekonstrueeritavad) hoonetele võivad väljastada energiamärgiseid järgmised spetsialistid:

 • Energiakasutuse modelleerija (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 osakutse)
 • Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti, tase 7
 • Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Lihtsustatud meetodil projekteeritavatele hoonetele (väikeelamud) võivad täiendavalt energiamärgiseid järgmised spetsialistid:

Elamute energiaauditite koostamine, tase 6 (Energiaaudiitor, tase 6 osakutse)

 • Energiaaudiitor, tase 6
 • Hoonete energiaaudiitor, tase 6
 • Hoonete energiaaudiitor, tase 7 (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 osakutse)
 • Kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 6
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooniinsener ja jahutusinsener, tase 7
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 8
 • Rakendusarhitekt, tase 8 (kutsetunnistus väljastatud alates 13.03.2018)
 • Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (kutsetunnistus väljastatud alates 13.03.2018)
 • Volitatud arhitekt, tase 7 (kutsetunnistus väljastatud alates 13.03.2018)
 • Volitatud arhitekt, tase 8 (kutsetunnistus väljastatud alates 13.03.2018)
 • Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 (kutsetunnistus väljastatud alates 13.03.2018)

Kutsetunnistusi saab kontrollida läbi Kutsekoja kutseregistri:

Täiskutsed - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Osakutsed (sh. energiakasutuse modelleerija)  - http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/osakutsetunnistused

Kui soovitakse otsida pädevat isikut, siis valida kutsealana „Ehitiste energiatõhusus“.

Energiaaudiitorite kontakte on võimalik leida Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse kodulehelt:
http://www.ekvy.ee/et/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=54


Kust seda leida võib?


Hoone energiamärgise andmed riiklikus ehitisregistris on avalikud. Alates 2018. aasta augustist allkirjastatakse energiamärgised spetsialisti poolt ehitisregistris.