Ehitustooted

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011 art. 4 p 1 kohaselt koostab tootja toote kohta, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga, toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni ning vastavalt art. 8 p 2 kinnitab tootele CE-märgise. Selle aluseks on toote nõuetele vastavuse tõendamine, mille nõuded on toodud kehtivas (kooseksisteerimisperioodi lõpptähtaeg on ületatud) harmoneeritud standardis või toote Euroopa tehnilises hinnangus.


Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud toimingud on leitavad määruse 305/2011 lisast V, milles on selgituses tootestandardi lisas ZA leitavatele toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemidele.

Harmoneeritud standardite nimekiri ja vastavad akrediteeritud asutused on leitavad NANDO andmebaasist.

Informatsiooni standardite ja muude eeltoodud viidete kohta on võimalik saada järgmistelt interneti aadressidelt:


Teave ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja –materjalidest peab olema kajastatud ehitusdokumentides, mis peavad võimaldama saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest.