Ehitis avalikus veekogus

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks tuleb TTJA-lt taotleda hoonestusluba. Avalik veekogu kuulub riigile ning hoonestusluba annab õiguse sellele tähtajaliselt püstitada kaldaga püsivalt ühendamata ehitisi.
 

Hoonestusluba menetletakse veeseaduse alusel ning luba on võimalik taotleda kuni 50 aastaks. Hoonestusluba tuleb taotleda ka kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise rajamiseks. Sellisteks ehitisteks on näiteks veesõidukite teenindamiseks vajalikud sadamarajatised või tehnovõrgud, mis asuvad küll vees, kuid mis on mõeldud kaldal asuva ehitise teenindamiseks, näiteks kaldaga ühendamata sadamakai.

Samuti tuleb hoonestusluba taotleda vees asuvale ja kaldaga ühendatud tehnovõrgule (näiteks torujuhe või veekaabelliin). Selliseks ehitiseks võib olla näiteks elektri- või sidekaabelliin, mis kulgeb läbi mere või jõe.

Lisaks hoonestusloale tuleb avalikku veekogusse ehitamiseks taotleda TTJA-lt nii ehitus- kui kasutusluba. Kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamiseks annab ehitus- ja kasutusloa kohalik omavalitsus.


Hoonestusloa alusel ehitatud ehitise eest tuleb riigile maksta iga-aastast hoonestustasu, mille suurus on 4% ehitise kasutamise otstarbele vastava sihtotstarbega maa Eesti keskmise väärtuse alusel arvutatud hinnast. Tasu suurus arvutatakse avaliku veekogu koormatava ala pindalast lähtudes.

Kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste ehitamiseks ei ole tarvis TTJA luba, kuid teatud juhtudel tuleb selliste ehitiste eest tasuda riigile iga-aastast avaliku veekogu koormamise tasu.