Ehitamise dokumenteerimine

Õigusaktis sätestatud juhul tuleb ehitamine dokumenteerida ja seda peab tegema ehitaja. Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba.
 

Ehitamist kajastavad dokumendid peavad võimaldama saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest, sealhulgas ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja -materjalidest. Ehitusdokumentidest peab olema võimalik tuvastada ehitamise eest vastutanud isik.

Ehitusdokumendid on eelkõige:

  • teostusjoonised
  • ehituspäevik
  • kaetud tööde akt
  • töökoosolekute protokollid
  • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend

Ehitusdokumendid tuleb üle anda ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist üleandmist.