Küsimused-vastused

1. Vastavalt 3410-3800 MHz konkursi läbiviimise määruse § 9 lg-le 5, teavitab konkursi korraldaja osaleja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta kõiki osalejaid. Palun täpsustust, millist informatsiooni iga konkursil osaleja kohta selles etapis avalikustatakse (kõigile osalejatele jagatakse).

 

Esmalt selgitame, et kõik konkursi komisjoni töökoosolekud ja otsused, sh otsus osaleja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursi kõrvaldamise kohta, protokollitakse. Vastavalt konkursside korraldamise praktikale tõlgendame konkursi määruse § 9 lõiget 5 selliselt, et osalejatele saadetakse väljavõte avalduste läbivaatamise ja osalejate kvalifitseerimise koosoleku protokollist. Avalduste läbivaatamisel protokollitakse osalejate äriühingu nimed, registrikoodid ja aadressid ning kontrollitakse nõutud dokumentide olemasolu ehk protokollitakse, kas osaleja poolt esitatud dokumentide koosseis vastab konkursi korras sätestatud dokumentide nimekirjale. Osalejate poolt esitatud dokumentide sisu protokollis ei kajastata. Protokollis kajastatakse ka osaleja avalduses esinevad puudused ja nende kõrvaldamiseks määratud tähtaeg ning komisjoni otsus osalejate suhtes järelepärimise tegemiseks Maksu-ja Tolliametile.

2. Vastavalt määruse lisa punktile 1, toimub üleminek 130 MHz blokkidele, kui täidetud on emb-kumb tingimustest: 1) sagedusala kasutamine on võimalik ilma naaberriikidega koordineerimata või 2) kõik sageduslubade omanikud on esitanud ühiselt vastavasisulise ülemineku taotluse TTJA-le.


Vastavalt raadiosagedusplaanile ning määruse lisa punktile 3.2, on vahemike 3685-3699 MHz ja 3785-3799 MHz osas täiendavad piirangud kuni 31.01.2021.a. Kuna oksjoni toimumise hetkel jäävad need piirangud puudutama blokki II ja blokki III, kuid üleminekujärgselt jääb piirang puudutama vaid blokki III, soovime täpsustada, kas TTJA otsus 130 MHz blokkidele ülemineku kohta võib olla sõltuvuses ka nendest kuni 31.01.2021.a-ni kehtivatest piirangutest. Näiteks kas võib hoolimata naaberriikidega koordineerimise vajaduse puudumisest või sageduslubade omanike ühisest taotlusest, üleminek siiski viibida kuni nimetatud täiendava piirangu äralangemiseni? 2 (3)

TTJA ei näe ette, et üleminek 130 MHz blokkidele võib viibida nimetatud piirangu tõttu. Täiendavad piirangud vahemikke 3685-3699 MHz ja 3785-3799 MHz osas puudutavad selle bloki kasutajat, kelle bloki hulka kuuluvad kaitset vajavad vahemikud.

3. Palun täpsustada, kas sideettevõtjate vaheline võrkude sünkroniseerimine toimub vastavalt TTJA juhistele?


Sünkroniseerimise juhised on toodud ECC Raportis Draft ECC Report 296 National synchronisation regulatory framework options in 3400-3800 MHz: a toolbox for coexistence of MFCNs in synchronised, unsynchronised and semi-synchronised operation in 3400-3800 MHz. Oleme arvamusel, et tuleb oodata ülalnimetatud dokumendi kinnitamist ECC poolt ning pärast konkursi võitjate selgumist leppida sünkroniseerimise põhimõtted kokku selliselt, et see sobiks kõigile uutele sagedusala kasutajatele.

4. Määruse lisa 1 punktis 2.6 on viide, mille kohaselt tuleb 3400-3800 MHz sagedusala kasutusel lähtuda CEPT-i regulatsioonist. CEPT eeldab, et 5G kasutus algab sagedusest 3420 MHz. Palun kinnitust, kas sagedusala tegelik kasutusala on esimese bloki puhul 3420-3480 MHz ja 3600-3660 MHz / 3420-3540 MHz?


Selgitame, et konkursi määruse lisa punkti 1 kohaselt on konkursi objekt sagedusluba I 3410-3480 MHz ja 3600-3660 MHz / 3410-3540 MHz. Vastavalt määruse lisa punktile 3.1 on sideettevõtja sagedusloa I alusel sageduste kasutamisel kohustatud opereerima sidevõrku selliselt, et oleks tagatud sagedusalas alla 3410 MHz kasutavate militaarsete raadiolokatsioonisüsteemide asjakohane kaitse ning häirete vältimine. Raadiolokatsioonisüsteemide kaitsmisel tuleb lähtuda konkursi määruse lisa punktis 2.6 sätestatud regulatsiooniga kehtestatud tehnilistest tingimustest ja piirväärtustest. Eelkõige lähtudes Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/235, 24. jaanuar 2019, otsuse 2008/411/EÜ muutmise kohta seoses sagedusala 3400 – 3800 MHz suhtes kohaldatavate tehniliste tingimuste ajakohastamisega, lisas toodud Tabelist 6 „Mitte-AAS ja AAS tugijaamade täiendava baassagedusala võimsuse piirnormid(*) allpool 3 400 MHz riigispetsiifilistel juhtudel“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0235...  . Samuti selgitame, et nimetatud piirnormid sagedusala alumisel piiril 3400 MHz ja kaitseriba 3400-3410 MHz on kooskõlastatud Kaitseväega. TTJA andmetel ei ole CEPTi dokumentides sätestatud tingimust, et 5G-d saab kasutada alates 3420 MHz, kuid mõnes dokumendis on vaid uuritud sellist stsenaariumit. Euroopas kasutatakse erinevaid lähenemisi nimetatud sagedusala planeerimisel. Mõnes riigis on rakendatud ainult (EL) 2019/235 Tabelis 6 sätestatud maksimaalne väljatugevus allpool 3400 MHz ja esimene blokk algab 3400 MHz-ist, mõnes riigis on rakendatud kaitsevahemik kas all või ülespool 3400 MHz, mõnes rakendatakse geograafilist kaitsetsooni paikse radari piirkonnas jne. Palume täpsustada missuguses CEPTi dokumendis on sätestatud teie poolt viidatud tingimus, et 5G kasutus algab sagedusest 3420 MHz.