Sa oled siin

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

Isikuandmete töötlemist reguleerib isikuandmete kaitse seadus. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kas või kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad. Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö "tavalisteks" ja delikaatseteks isikuandmeteks.

Delikaatsed isikuandmed on seaduse kohaselt andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu. Samuti loetakse delikaatseks kriminaalmenetluses või muus õiguserikkumise väljaselgitamise menetluses kogutavat teavet enne avalikku kohtuistungit või otsuse langetamist õiguserikkumise asjas või juhul, kui see on vajalik kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu, tunnistaja või õigusemõistmise huvid. Delikaatsed isikuandmed on ka biomeetrilised andmed (nt sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed).

Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.

 

Töötlejaks nimetatakse isikut või asutust, kes tegeleb andmete töötlemisega. Töötlemiseks nimetatakse igasugust andmetega tehtavat toimingut, mis võib hõlmata andmete kogumise, salvestamise, korrastamise, säilitamise, muutmise, juurdepääsu võimaldamise, päringute teostamise, väljavõtete tegemise, kasutamise, edastamise, ristkasutamise, ühendamise, üleandmise, sulgemise, kustutamise või hävitamise sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

Riigiasutuse tegevus on avalik. Meie tegevus on kajastatud kodulehel, avalikus dokumendiregistris ja samuti saab meile esitada teabe saamiseks teabenõude või selgitustaotluse. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet, näiteks, kui meile kirjutatakse või ollakse mõne menetluse osapooleks või kandideeritakse meile tööle. Reeglina võib isikuandmeid töödelda ainult isiku nõusolekul, aga kui isikuandmete töötlemine on vajalik teiste seaduste täitmiseks, siis pole nõusolek vajalik ja töötlemisest ei pea andmesubjekti ehk isikut teavitama.

Isikuandmetega seotud infot avalikustame ja/või väljastame nõudmisel ainult seaduslikul alusel. Juurdepääsupiirangute alused leiab avaliku teabe seadusest.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist ülaltoodud selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

TTJA andmekaitseametnik: Mariko Männae-post: mariko.manna@ttja.ee tel: 667 2024